Misija i ciljevi CenORT-a


Mnogo je razloga da se turizam u Srbiji može smatrati delatnošću sa izrazitim šansama za propulzivan rast u budućnosti, posebno na osnovu broja i kvaliteta resursa. Nesumnjivo je, takodje, da u okviru takvog razvoja prirodni resursi treba da odredjuju mogućnosti za postizanje ekonomskih i drugih ciljeva u turizmu, a ne obratno.

 

Razvoj turizma u Srbiji je u razdoblju od 1990-2000. godine bio izložen delovanju niza unutrašnjih i spoljnih ograničenja. Ta ograničenja su se drastično ispoljila, pre svega, kroz pad inostranog i domaćeg turističkog prometa i deviznog priliva od turizma. Nesumnjivo je da ukoliko žželimo da turizam Srbije postigne rezultate u skladu sa ukupnim raspoložživim resursima, navedena ograničenja moraju biti prevaziđena i, što je posebno važžno, razvoj turizma mora biti u saglasnosti sa ukupnim okružženjem, na odgovoran i održžiiv način. Takodje, moramo težžiti ka uklapanju u aktuelne svetske tendencije u oblasti razvoja turizma i ka harmonizaciji odnosno primeni iskustava i pravila, posebno zemalja Evropske unije.

 

To su i bili osnovni razlozi da se višše eksperata i entuzijasta iz raznih oblasti okupe oko ove osnovne ideje i stvore Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma – CenORT kao nevladino, nestranačko i neprofitno udružženje gradjana, odnosno kao nevladinu organizaciju.

 

Centar za odgovorni i održživi razvoj turizma (CenORT) je nevladina, nezavisna i neprofitna institucija koja ima ulogu istražživačkog, savetodavnog, informativno-dokumentacionog i komunikacionog središšta za oblast odgovornog i održživog razvoja turizma, odnosno za aktivnosti u vezi sa savremenim tendencijama u razvoju turizma.

 

Cilj CenORT-a je stručno i naučno istražživanje odgovornog i održživog razvoja turizma, edukovanje i razvijanje svesti o značaju i uticajima turizma na privredni i drušštveni razvoj. Osnovni cilj je obavljanje aktivnosti nevladine organizacije kako bi se uticalo na donoššenje odluka i kreiranje politike na svim nivoima, kako bi bili uključeni postulati odgovornog i održživog razvoja turizma uz saobraćžavanje globalnim tendencijama u ovoj oblasti.

 

Posebnim ciljevima CenORT-a možže se smatrati podsticanje razvoja posebnih oblika turizma, naročito seoskog (agro) turizma i ekoturizma, kao oblika turizma koji su u saglasnosti sa savremenim karakteristikama i tendencijama turističke tražnje i sa raspoložživim resursima Srbije kao turističke destinacije.

cenort